مجوز آموزشی مجازی از سازمان غذا و دارو

نامه سازمان درمورد کشوری بودن مجوزهای آموزشی مجازی